Våre priser

Vi har i utgangspunktet en fast timesats for alle våre oppdrag på kr 2.625,- inkl mva (kr 2.100,- eks mva).

For enkelte oppdrag gjelder faste priser (inkl mva):

Testament kr 7.500,-

Samboeravtaler kr 7.500,-

Ektepakter kr 7.500,- + eventuelt tinglysningsgebyr

Fremtidsfullmakter kr 7.500,-.

Det er også anledning til å avtale fast pris for enkelte andre oppdrag også.

For kursoppdrag blir honoraret avtalt individuelt.

Våre tjenester blir fakturert fortløpende etter hvert som arbeidet utføres. Utlegg som Advokathuset Breivik AS vil bli belastet for, f eks tinglysningsgebyrer, dokumentavgift, rettsgebyrer osv forutsettes innbetalt hit forskuddsvis.

Rettshjelpforsikring

I enkelte saker har klienten rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må denne forsikringen aktiviseres så snart som mulig.

I saker hvor det er rettshjelpdekning vil normalt forsikringsselskapet bli fakturert direkte herfra for alt annet enn klientens egenandel, som faktureres direkte til ham/henne. Advokatkostnader som ikke dekkes gjennom forsikringsselskapet vil bli fakturert klienten.

I mange tilfeller utgjør klientens egenandel kr 4.000,- inkl mva med tillegg av 20 % av overskytende kostnader. Noen forsikringsselskaper kan ha en annen egenandel. Den øvre grense på rettshjelpdekningen vil normalt være tvistegjenstandens verdi maks begrenset oppad til kr 100.000,- for privatpersoner. For sameier og borettslag mv kan dette beløpet være høyere.

Utlegg/omkostninger

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det som regel påløper 25 % merverdiavgift på de utlegg/omkostninger som påløper i saken.