Fagområder

Advokathuset Breivik AS har  spisskompetanse innenfor fagområdene mangler ved kjøp og salg av fast eiendom, håndverkertjenester, samt skatte- og avgiftsrett.

Utover dette yter vi alminnelige advokattjenester både til bedrifter og privatpersoner.

Mangler ved fast eiendom og håndverkertjenester

Advokathuset Breivik AS har spesialkompetanse på fagområdet mangler ved fast eiendom og håndverkertjenester. Mange boligkjøpere opplever dessverre at boligen de har kjøpt ikke svarer til forventningene. Så mange som 25 % av alle kjøpere av brukte boliger oppdager feil og mangler som de ønsker å reklamere på overfor selger.

Et godt råd til alle som oppdager feil eller mangler ved boligen sin, er at du reklamerer overfor selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap umiddelbart. Ikke vent til du har fått en takstmann til å dokumentere skaden. Dette gjelder selv om du kanskje ennå har fullstendig oversikt over mangelens omfang eller årsak. Det gjelder strenge regler om at reklamasjonen må skje innen rimelig tid. I realiteten betyr dette at du er nødt til å reklamere senest 2-2,5 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Venter du for lenge, så taper du kravet og reklamasjonen vil normalt bli avvist av selger. Mange tror feilaktig at det er tilstrekkelig å reklamere innen 5 år. Dette er ikke riktig.

For å kunne vinne frem overfor selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap med krav om f eks prisavslag på boligen, er det normalt et vilkår at mangelen man påberoper seg er ”vesentlig”. Dette fordi de aller fleste brukte boliger selges ”som de er”. I dette ligger dels et krav om at utbedringskostnaden må utgjøre nærmere 6 % av kjøpesummen på boligen. Når man skal beregne verdien av utbedringskostnaden i forhold til kjøpesummen på boligen, må man ta i betraktning av man ikke kan kreve av selger å få byttet gamle bygningsdeler med nye. Det må med andre ord normalt gjøres et fradrag for den mangelfulle bygningsdelens alder. I tillegg må mangelen være upåregnelig for å kunne gi kjøper rett til prisavslag. Kjøper man f eks en eldre bolig hvor det aldri har vært gjort noe med boligens drenering, vil man normalt måtte påregne at denne på et eller annet tidspunkt svikter.

De fleste boligkjøpere som reklamerer over feil og mangler overfor selgers eierskifteselskap, mottar etter relativt kort tid et brev om at feilen eller mangelen man har reklamert over ikke er vesentlig eller upåregnelig og at kjøper derfor heller ikke er berettiget til prisavslag etter avhendingsloven. Vår erfaring er at eierskifteforsikringsselskapene ikke nødvendigvis alltid har rett i sine vurderinger.

Det er derfor viktig å få en advokat med spesialkompetanse på nettopp dette fagområdet til å vurdere om du bør gå videre med saken eller la den ligge. Selv om de fleste boligkjøpere har rettshjelpdekning gjennom boligforsikringen sin, kan det bli kostbart å igangsette en prosess i en sak man ikke vil  vinne frem med. Vi legger stor vekt på å få stanset eventuelle slike saker så raskt som mulig. Det er selvsagt også særdeles viktig på et så tidlig tidspunkt i saken som mulig å involvere en takstmann som er spesialist på skader. Dokumentasjon av mangelen er alfa og omega i mangelsaker.

I de fleste saker hvor vi anbefaler klienten å gå videre med saken, utbetaler gjerne eierskifteforsikringsselskapet et prisavslag. I mange tilfeller tar dette lang tid og noen ganger først etter at saken har vært til behandling i Finansklagenemnda eller i tingretten. Prisavslaget er kanskje heller ikke alltid fullt ut i forhold til kravet, men ofte likevel slik at kjøper skal kunne få dekket det vesentlige av utbedringskostnadene.

Mangler ved håndverkertjenester

Dessverre er det ikke alle håndverkere som leverer det produktet man har blitt enige om. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man som forbruker skal håndtere dette. Kanskje er resultatet så dårlig at man ikke har tillit til at håndverkeren skal kunne foreta utbedringsarbeidene selv, og man må kanskje heve avtalen og krever erstatning av håndverkeren. Ofte er slike saker velegnet for forhandlinger og minnelige løsninger. Vi er løsningsorienterte og kreative for å finne løsninger som begge parter er fornøyd med.

Skatte- og avgiftsrett

Advokat Harald Breivik har sin bakgrunn fra Skattedirektoratet og har i mer enn 20 år bistått både større og mindre bedrifter og organisasjoner i skattesaker, både som rådgiver og prosessfullmektig i forbindelse med bokettersyn og tvister med skatteetaten. I tillegg er advokat Breivik en hyppig benyttet kursholder for revisorer, regnskapsførere og lønnsmedarbeidere. Advokat Breivik holder årlig mellom 50 og 60 kurs hvert år for blant annet for Regnskap Norge, for Den norske Revisorforening, for Infotjenester AS og for skattemyndighetene. Breivik har også undervist i skatterett på Høgskolen på Lillehammer i flere år.

NHO benyttet advokat Breivik som rådgiver da de skulle gi innspill til næringsministeren om mulige forenklinger av lønnsoppgaveplikten i Norge i 2012.

Et område hvor oppdragsmengden vår er betydelig økende, er bedrifter som trenger bistand i forbindelse med utenlandske arbeidstakere. Det er for mange et svært uoversiktlig regelverk som gjelder i forhold til alt fra innhenting av arbeids-/oppholdstillatelse, skattekort, plikter i forhold til registrering hos SFU, plikt til Otp og yrkesskadeforsikring, krav om minstelønn, dekning av opphold og hjemreiser osv osv. Vår klare anbefaling er å søke råd før man igangsetter ansettelse eller innleie av utenlandsk arbeidskraft. Her er det mange skjebnesvangre feil man kan begå på egenhånd.

Det å velge advokat

Mange tror dessverre at det å gå til en advokat er litt på samme måte som å gå til tannlegen. Man tror at den ene advokaten kan være like bra som den andre. Slik er det definitivt ikke. Vårt klare råd er at hvis du trenger advokat på et spesielt fagområde; da oppsøker du utelukkende advokater som jobber nettopp med denne typer saker og er spesialist på dette. En advokat som er kjempeflink på f eks personskadeerstatning, kan vise seg å falle helt igjennom i skattesaker og motsatt.

Selv om den advokaten som viser seg å være dyktigst på et område også kanskje har den høyeste timesatsen, vil det i mange tilfeller være en klok investering å velge ham/henne likevel. Antagelig er denne advokatens tidsbruk vesentlig lavere, da du slipper å betale for at vedkommende skal ”lese seg opp” på faget.

Kommer du til oss med saker på områder vi ikke har tilstrekkelig kompetanse, skal du være trygg på at du får vite dette. Antagelig får du et tips med på veien om hvem du heller skal snakke med.